TÉCNICAS BÁSICAS

A continuación figuran unha serie de consellos básicos para realizar a orientación no monte.

LECTURA DO MAPA
Ler o mapa como se fose un libro e relacionar as cores e símbolos que aparecen nel co que vemos no terreo. Se hai moitos elementos debuxados seleccionar os que son máis facilmente recoñecibles no terreo.
Nesta LENDA figuran as cores e símbolos principais dos mapas de orientación.Aquí podes descargar a lenda que normalmente aparece nos mapas

MAPA ORIENTADO CONTINUAMENTE
O mapa está orientado cando as liñas Norte-Sur (normalmente de cor azul) que o atravesan quedan paralelas a agulla do compás.

As liñas azuis sinaladas con frechas deben estar paralelas á agulla do compás.
Podemos coñecer cal é o norte vendo os números e/ou letras que ten o mapa.


SABER SEMPRE ONDE ESTAMOS. TÉCNICA DO PULGAR. 
A medida que imos avanzando no terreo imos marcando a nosa posición co pulgar ou coa esquina do compás. Levamos o mapa dobrado para facilitarnos a tarefa.


O que lemos no mapa diante do pulgar debe coincidir co que vemos no terreo diante de nós.
Se cambiamos de dirección deberemos xirar o mapa.


SABER QUE ELEMENTO APARECE NA DESCRIPCIÓN DO CONTROL
Para atopar a baliza deberemos buscar o elemento ao que fai referencia a descripción de control. Estes elementos represéntanse mediante símbolos:
Aquí podes descargar a simboloxía dos elementos aos que se refieren os puntos de control.